Kharmagtai銅金鉱徴地(ゴビ,モンゴル)

Kharmagtai探鉱地

Kharmagtai試錐試料